top of page

L.A. Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla, įsteigta 1949m. prel. Jono Kučingio, yra viena iš ilgiausiai veikiančių JAV šeštadieninių lituanistinių mokyklų, pelniusi LB Švietimo Tarybos ir Lietuvos apdovanojimus. Per eilę metų ne vienai mokytojai paskirta Nusipelniusios Švietėjos ir Gintarinio Obuoliuko premijos. Mokykloje mokosi virš 100 mokinių, dirba 20 mokytojų, vadovauja Marytė Newsom ir veiklus tėvų komitetas. Pamokos vyksta šeštadieniais nuo 9:00-1:15 val. parapijos patalpose. Veikia klasės nuo Kiškių (3 1/2m.) iki 12 kl. ir suaugusių kalbos klasė. Šalia akademinės programos, švenčiamos tautinės šventės,  mokiniai ruošiami priimti sakramentus. Buvome ir esame antri namai šimtams lietuviukų ir jų šeimoms L.A. ir apylinkėse. Laukiame Jūsų! 

 

lamokykla.com
 

L.A. Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla

L.A. Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla
bottom of page