Vija  Kulikauskas.jpg
Photo Vija web.jpg

Garbės Maršalas per 2019 m. Lietuvių Dienas.

Violeta Gedgaudas

33-jų Lietuvių Dienų Garbės Maršalas – Violeta Gedgaudas.

 

Violetos Mitkutės Gedgaudienės gyvenimo odisėja veda iš pirmųjų žingsnių Lietuvoj, per vaikystę pabėgelių stovyklose, pagaliau 1949 metais apsigyvenimu Los Angeles. Lietuviška veikla prasidėjo scenoje—poetės motinos dukrai reikėjo deklamuoti per minėjimus ir menines šventes, pasirodė talentas jautriai perduoti poeziją ir pravirkdinti publikos ponias. Teko dalyvauti teatro veikloje ir dažnai pravesti įvairias šventes, renginius lietuvių parapijoje ir Amerikos publikai. Los Angeles greitai įsikūrė skautai, ateitininkai, lietuviška mokykla, Lietuvių Bendruomenė. Priklausanti daugelyj organizacijų, Violeta buvo greitai įtraukta į Lietuvių Bendruomenės veiklą kurioje užėmė vadovaujančias pareigas iki šios dienos.  Keletą kadencijų dirbus kaipo JAV Lietuviu Bendruomenės Vakarų apygardos pirmininke, Tarybos ir Tarybos Prezidiumo nare, buvo pakviesta atstovauti Lietuvių Fondui Los Angeles, taip pat išrinkta į LF Tarybą. Baigusi literatūrą ir atsiekusi magistro laipsnį psichologijoj, 20 metų dėstė anglų kalbą vietinėse Santa Clarita mokyklose ir tiek pat metų dirbo Lituanistinėje Šv. Kazimiero mokykloje kaipo mokytoja ir porą metų padėjo Marytei Newsom vadovauti mokyklai. Dvi vasaras dalyvavo APPLE pedagoginėj programoj Lietuvoje, Vilniuje ir Šiauliuose.


Prie visų darbų ir veiklos šimtaprocentiniai prisidėjo Violetos vyras Mindaugas. Jų šeimoje užaugo du sūnūs, Dalius ir Augis ir dukra Nida. Visi sukūrė lietuviškas šeimas ir anūkai lanko lietuviską mokyklą, yra veiklųs skautai ir tautinių šokių šokėjai. Didelis džiaugsmas Violetai bendrauti su anūkais Vaiva, Aidu, Ieva, Brigita. Erika, Vincentu ir Kovu.